Tag: Gordon & MacPhail Glentauchers 1996 (bottled 2016)